DE DORPSRAAD - WAAR STAAN WIJ VOOR?
Wat willen wij bereiken/behouden voor het dorp Stramproy?
 • Een hoogstaand voorzieningenniveau: het voorzieningenniveau moet minimaal op peil gehouden worden en uitbreiding moet gestimuleerd worden. Het voorzieningenniveau houdt/trekt mensen in/naar het dorp. Het voorzieningenniveau van Stramproy onderscheidt het dorp van andere kerkdorpen zoals Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek.
 • Een passend woningaanbod dat een afspiegeling vormt van de vraag vanuit de samenleving. Een passend woningaanbod zorgt ervoor dat mensen niet genoodzaakt zijn uit te wijken naar plekken buiten het dorp.
 • Een schoon en opgeruimd dorp.
 • Een hoge mate van objectieve maar zeker ook van subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel).
 • Een divers en florerend verenigingsleven met een goede vrijwilligerscultuur.
 • Een brede keuze aan recreatieve/toeristische mogelijkheden. Hierdoor wordt het dorp niet alleen aantrekkelijk voor haar inwoners maar ook voor personen van buiten het dorp (toeristen/dagjesmensen). Dit komt ook weer ten goede aan de inwoners en ondernemers.
 • Een saamhorige gemeenschap die binding heeft met het dorp en trots is op de plek waar hij/zij woont. Het bevorderen van het ‘dorpsgevoel’ / ‘wij-gevoel’. Fysieke ontmoetingsplekken kunnen een bijdrage leveren aan het op natuurlijk wijze ontstaan van binding.

Hoe willen we dat bereiken?


…door te luisteren naar wat er leeft in het dorp;
…door een bemiddelende rol (‘smeermiddel’) te spelen bij vraagstukken (conflicten) welke spelen tussen dorp enerzijds en de overheid anderzijds;
… door snel en adequaat te reageren op vragen/klachten/opmerkingen/suggesties vanuit het dorp;
…door bij de politiek te lobbyen om bepaalde onderwerpen op de politieke agenda te krijgen;
…door de binding van de inwoners met het dorp te stimuleren;
…door de samenwerking tussen partijen op gang te brengen en te begeleiden (daar waar dit niet als vanzelf gebeurt);
…door tussen en niet boven de mensen te staan (contact = laagdrempelig);
…door zelf een voorbeeldrol te spelen in het eigen dorp;
…door positieve zaken (nog) meer/beter te communiceren;
…door negatieve zaken met een positieve benadering te communiceren zonder de kern van de boodschap verloren te laten gaan.


Concrete activiteiten van de dorpsraad Stramproy zijn onder andere:
 • Stramproy Bloeit
 • Herinrichting Stramproy: Provinciale weg N292, herinrichting Kerkplein, herinrichting zeskampterrein, herinrichting kern Stramproy
 • Feest- en herdenkingscomité: organisatie Koninginnedag & Dodenherdenking
 • Besturenverwendag
 • Mijn Straat, Jouw Straat: leefbaarheidsagenda gemeente Weert
 • Werkgroep kunst (KUCH)
 • Werkgroep Kempenbroek
 • Werkgroep pleinfeest
 • Klankbordgroep accommodatiebeleid
 • Hartsave
 • Gesprekken met OVS, woningstichting St. Joseph

Geprioriteerde acties voor 2013
 • het aangaan van gesprekken met de woningvereniging en/of particuliere partijen om zorg te dragen voor voldoende passend (m.n. qua prijs) woningaanbod voor de doelgroep (alleenstaande) jongeren. Veel (alleenstaande) jongeren trekken momenteel weg uit het dorp omdat er onvoldoende passend woningaanbod voorhanden is.
 • het onderzoeken van de mogelijkheden om verpaupering van bepaalde delen van het dorp (m.n. de oudere woningen nabij de kern) te voorkomen door het samenkomen van ‘gastinwoners’ (veelal Polen).
 • het voeren van overleg met de gemeenten Weert/Leudal over de aanleg van fietspaden van Stramproy naar Ell (Ellerweg) en van Stramproy naar Weert (Eltenbosdijk). Het betreft wegen die door veel (woon/werk en recreatieve) fietsers worden gebruikt en waar erg hard wordt gereden. Het fietspad van Stramproy naar Neeritter kan als voorbeeld dienen.
 • het beter benutten/bekend maken (in de regio) van de toeristische mogelijkheden die (het buitengebied van) Stramproy biedt. Denk aan wandel- en fietsroutes en vakantiepark het Vosseven.
 • het onderzoeken van de mogelijkheden om van het kerkplein nog meer een ontmoetingsplek te maken. Te denken valt aan de rol die de horeca hierin kan spelen.
BUURT BENKSKES