ALGEMEEN
Natuur werkgroep

In 2010 is ARK gestart met een grootschalig project in Kempenbroek om landbouwgronden te ruilen en nieuwe natuur te ontwikkelen. Medio 2017 loopt de opdracht van ARK af en gaat het beheer van deze (oude en nieuwe) natuurgebieden over naar nieuwe beheerders.

Naast de veelbesproken Tauros worden ook andere beheervormen ingezet, waarvan beheer door vrijwilligers er een van is. Zonder ingrijpen zou namelijk een open heide, beekdal of cultuurhistorische akker overwoekerd raken door struikgewas en/of bomen. Voor gronden die eigendom van Natuurmonumenten zijn wordt in 2016 gestart met inzet van vrijwilligers om deze gebieden te beheren. De regie en eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers is (voorlopig) ondergebracht bij de Dorpsraad Stramproy. De inhoudelijke aansturing en het faciliteren in het veld gebeurt door Natuurmonumenten.
Als Dorpsraad hebben we het natuurschoon rondom Stramproy hoog in het vaandel staan, en belangrijke criteria zijn onder andere biodiversiteit, cultuurhistorie en toegankelijkheid.

Naast natuurbeheer in bredere zin en behoud van natuurwaarden (hier wordt bijvoorbeeld ook beheer met schapen voor overwogen) spelen er in het Roojer buitegenbied een aantal initiatieven die in de nabije toekomst gerichter me inzet van vrijwilligers aan bod zullen komen, namelijk:
• Zichtbaar maken in het landschap (en wellicht terugbrengen) van het Klein Vosseven;
• Zichtbaar maken en laten beleven van de oude schietbaan en de Blokhut nabij de Zevensprong;
• Zichtbaar maken van oude wegstructuur (de huidige Stramprooier Grensweg kende in het verleden twee rijbanen: één aan de zijde van de Gemeente Weert, en een smaller karrespoor op Stramprooier grond);
• Terugbrengen oude houtwallen (rondom Lochtstraat);
• Veilige toegankelijkheid voor wandelaars van het Kraneven;

Daarnaast blijft er oog voor het verleden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen: kenmerkend voor het gebied rondom Stramproy zijn schrale zandgronden met hoogteverschillen en veel natte gebieden (door intensieve landbouw is de bodem veelal geëgaliseerd en verrijkt met fosfaat).

De eerste vrijwilligersdag is ingepland voor zaterdag 26 november (startplek is de grotere parkeerplaats bij het Vosseven).
Mocht je meer willen weten of interesse hebben om als vrijwilliger mee te draaien, neem dan contact op via info@dorpsraad-stramproy.nl.