KEMPENBROEK - STAND VAN ZAKEN
Inmiddels is een overlegstructuur met ARK opgezet, waarbij in goed onderling overleg vele aspecten van de ontwikkelingen in het gebied aan bod komen. Denk aan voortgang in grondverwerving; natuurvisie; hydrologie in het gebied, biodiversiteit; wegen en bermbeheer; beheer met grote grazers; beheer met schapen; ervaringen in andere gebieden; grensoverschrijdende verbanden; kleine landschapselementen; boskap; heide-ontwikkeling; stroperij; schade door wilde zwijnen en herten; naamgeving percelen; behoud ruiterpaden; overlast door quads en motoren etc. Echter prominent in de discussie is het inzetten van grote grazers voor het beheer van de natuurgebieden, en de daaraan gekoppelde keuze voor de ontwikkeling van het oerrund : het Tauros-project. Vooral de (subjectieve) beleving van de veiligheid voor bewoners, gebruikers en passanten van het gebied heeft tot bijzonder veel discussie geleid.

Vanaf de start heeft de klankbordgroep een aantal kernpunten geformuleerd, waaraan de keuzes in het gebied getoetst worden :
-1- Veiligheid van bewoner, passant en recreant van het gebied
-2- Toegankelijkheid van het gebied
-3- Biodiversiteit / natuurontwikkeling
-4- Dierwelzijn
-5- Historisch perspectief van het gebied

Deze aspecten vormen als het ware de leidraad waarlangs de ontwikkelingen gelegd worden, en bekeken wordt of de gekozen weg ook aansluit bij de wensen van de dorpsraden. De volgorde is niet willekeurig maar tevens een soort prioritering. Het aspect ontwikkeling van landbouw is ook belangrijk, maar lijkt in goede handen bij de landbouworganisaties of de afzonderlijke agrarische ondernemers. Deze kunnen met name goed inschatten welke veterinaire en dierwelzijnsaspecten spelen in de ARK-ontwikkelingen. Zeker niet vergeten, maar loopt grotendeels via een ander spoor.
BUURT BENKSKES