KEMPENBROEK - LAATSTE ONTWIKKELINGEN
Update maart 2014.

Siëndonk
Uitvoering Siëndonk is gegund aan firma Roodbeen B.V. voor herstel vennen, vergraven van lossing en aanliggende gronden. Graasgroep wordt herverdeeld en deels verplaatst naar Kettingdijk, één opdringerige koe is afgevoerd. Het wordt tijdelijk begraasd met schapen om De Voskop Natuurbegrazing te helpen overbruggen met uitweiden van Kempische heideschapen.

Loozerheide
Voorbereidende werkzaamheden van kap populieren en herstel vennen in uitvoering. Onderzoek heeft uitgewezen dat hier een grote venachtige laagte is te herstellen. Vanwege mindere bodemkwaliteit worden in terrein grondlichamen opgewerkt, een van de grondlichamen wordt ingericht als vogelobservatiepost/trektelpost de zgn. Kiek. Samenwerking met de lokale vogelaars (o.a. Rob Brinkhof) heeft inrichting hier geleid tot een landschappelijk fraai ingepast uitkijkpunt. Ook hier wordt reliëf hersteld, ontwatering verminderd en komen er natte laagtes terug. Veel recreatieve belangstelling voor de graasgroep met Tauros-runderen en Exmoor-pony’s. Ter plaatse wordt door samenwerking met gem. Cranendonck een bevertunnel gerealiseerd richting Ringselven.

Q-percelen (= Kempen in NW-Weert)
Aan zuidkant van de Zuid-Willemsvaart ligt terreindeel Q-percelen. In dit gebied is een fantastisch historisch reliëf aanwezig met een groot aantal voormalige vennen. Vanwege de kwel uit het kanaal is de noordrand ook nog redelijk schraal waarbij voedingsstoffen maar oppervlakkig zijn uitgespoeld. Herstel richt zich hier op ontwikkelen van de venlocaties, vernatting en verschraling van de bouwvoor. Gebied begraasd met kleine groep Tauros-runderen.

Bakewell’s Peelke
Inrichtingsplan samen met Natuurmonumenten opgepakt en rasterplan uitgewerkt voor samenvoeging tot een zo groot mogelijke eenheid. Samen met Waterschap Peel en Maasvallei wordt hydrologie bekeken om zoveel mogelijk de drainerende werking van de oude Graaf tegen te gaan.

Tungelroysche Beek
Aan de noordzijde vindt stapsgewijze uitbreiding plaats richting de Tungeler Wallen. Hier vindt door samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei nu begrazing plaats met kleine groep Exmoors. Het e.e.a. volgens de ARK-visie. Het gebied wordt verder ingericht voor Knoflookpad, waarbij enkele wateren en droge zandige koppen worden hersteld. Eerste ontgraving plaatsgevonden om voedselrijke bouwvoor te gebruiken bij aanplantwerkzaamheden. Aan zuidzijde wordt de graasgroep dit voorjaar ingevangen en lastige dieren afgevoerd danwel voor een beperkt deel herplaatst. Hier in overleg met Natuurmonumenten treffen van verdere hydrologische maatregelen om verder kwel te benutten ten dienste van biodiversiteitsverhoging.

Kwaoj Gaat
Plannen toegelicht op excursie (15 mrt.) voor dorpsraden & KBG; samen met Waterschap Peel en Maasvallei, Natuurmonumenten en Natuurpunt kan het gebied Smeetshof, Kettingdijk en Wijffelterbroek zich ontwikkelen tot een groot doorstroomgebied. Nu ook aankoop van enclave Ooms (Be.) volledig rond is zijn alle hydrologische beletsels weggenomen en kan het plan van bureau Bell Hullenaar (binnen Nieuw Limburgs Peil) verder worden gemodelleerd. Momenteel is Waterschap Peel en Maasvallei daar doende mee. In Kwaoj Gaat worden greppels verwijderd, drainage geslecht, overmatige voedingsstoffen in opgebracht zanddek afgegraven en uit gebied afgevoerd. Samenvoeging met Wijffelterbroek, Graus en Enclave Ooms tot een groot aaneengesloten begraasd gebied wordt voorbereid in samenspraak met Natuurmonumenten en Natuurpunt (Be.).

Raamweiden
Het westelijk deel van dit gebied (richting Wijffelterbroek) wordt ontgraven en ontstaat een grote moerassige laagte. In het gebied aanwezige drainage wordt verwijderd en lokaal een zanddek ingericht. Aanleg veeroosters begin april in vooroverleg inzake vergunning aanvraag gemeente. Daarna indiening van de vergunningaanvraag. Opmerkingen van dorpsraden Stramproy & Altweerterheide worden zo veel mogelijk verwerkt. Het e.e.a. als opdracht vanuit leiding ARK.

Kettingdijk
Het noordelijk deel van de Kettingdijk, waar nauwelijks grondwerk wordt verricht, is reeds ingericht voor jaarrondbegrazing. Op korte termijn wordt hier een deel van de Siendonk kudde geplaatst. Nadat komende zomer het zuidelijk deel is afgegraven, wordt dit aan de grotere eenheid toegevoegd. Overleg met Natuurpunt (Be.) om de samenvoeging met Smeetshof (Be.) uit te werken is nog gaande.

Laurabossen
Overleg met Defensie, Natuurmonumenten en gemeente Weert wordt opgestart om te komen tot een groot aaneengesloten gebied. Ook verdere aankopen zijn in de planning. Verdere maatregelen om vernatting aan te pakken zijn afhankelijk van een aantal aanliggende agrariërs en hun productiepercelen.

Hazeheuvel
Overleg met eigenaar Attero opgestart om onder voorwaarden het beheer op de stortlocatie op te pakken. Het e.e.a. in samenwerking met De Voskop. Deze locatie leent zich verder om te worden ontwikkeld tot een recreatieve trekpleister. Met de hoge ligging zou er een fantastisch uitkijkpunt kunnen worden gerealiseerd. Ontwerper Jan Versteegde heeft een vervolgopdracht gekregen waarbij hij ook de opmerkingen van alle bezoekers (d.d. 14 februari 2014, presentatie 5 ontwerpen) in zijn nieuwe ontwerpen moet verwerken. Ook de voorwaarden van de gemeente Weert zijn van groot belang. ARK & eigenaar Attero hebben zeer binnenkort overleg voor verdere uitwerking (beheer & openbaarheid etc.).

Abeek
Uitwerking voor Abeek passage gemaakt door Bureau Kragten en deze overlegd met de Vlaamse en Nederlandse bevoegde gezagen en waterbeheerders. Een brug over de beek leidt hier tot een technisch wanstaltig gedrocht. Graasgroep wordt nog iets verkleind door nerveuze koe uit te plaatsen.

BUURT BENKSKES